Hebrews 10:26. Parallel Hebrew Old Testament Index. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 20Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid baga'y sa kaniyang laman; If you wanted to use this verse to scare people, there are a couple of angles you could take: 1. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Hebreo 9 Mga Hebreo 11 → 1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na … Maliban dito, nais din na buhayin ng Polis ang … 31Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Dios na buhay. 36Sapagka't kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako. Book: Chapters: Genesis. Hebrews 10:25 The Full Assurance of Faith. Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; 6Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Pattern : the letters in the pattern are compared to the letters in the name * is a wildcard that matches zero or more letters example: *oo* matches names which contain oo _ is a wildcard that matches exactly one letter example: __z matches names which have two letters and then z + Meaning and description -- This Bible is now Public Domain. 35Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala. Para sa ibang gamit, tingnan ang Ebreo (paglilinaw).. Ang mga Ebreo (Ebreo: עברים, ivrim, "mga tumawid"), ayon sa Tanakh at sa Bibliya, ang isa sa mga pangkat etnitkong naninirahan sa Kanaan mula noong tagumpay ni Josue sa pananakop at hanggang sila'y sakupin ng mga taga-Babilonya at ipinatapon. 2:15. pananampalataya din sa Diyos ang nag-udyok kay … 29Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? Hebrews 10:26-39 New International Version (NIV). 10:26-27. The KJV translation here, “if we sin willfully,” is superior to NIV’s if we deliberately keep on sinning, as the words “keep on” overplay the Greek tense. Historically, it is regarded as the language of the Israelites and their ancestors, although the language was not referred to by the name "Hebrew" in the Tanakh itself. 28 iHe that jdespised Moses’ law kdied without mercy under two or three witnesses: 29 lOf how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, mwho hath … Ever wondered what Hebrews 10:26 really means?If we deliberately sin after we are saved is it over for us? 34Sapagka't kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Nahati sila sa labindalawang lipi, ang bawat isa inapo ng mga anak na lalaki ni Jacob. Need some help understanding theology? Apostates are those who move toward Christ, right up to the edge of saving belief, who hear and understand the Gospel, and are on the verge of saving faith, but then reject what they have learned and turn away. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 21At yamang may isang Dakilang Saserdote na pangulo sa bahay ng Dios; 27 Ang # Exo. Hi, this is Jimmy. ” (Hebrews 10:26–27, KJV 1900) I came into this world in 1951 when there was a deadly and debilitating disease called polio affecting millions all over the world. Translate: Select Language. 26 If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, 27 but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. The law is only a shadow of the good things that are coming—not the realities themselves. Hebrew (Modern Hebrew) ... Sermons in Tagalog MGA PANGARAL SA TAGALOG Maari ninyong mailimbag o kopyahin ang mga aral na ito ni Dr. R. L. Hymers, Jr. sa ... 10 - 26 - 2008 AM: BULAANG MGA KRISTO – ISANG TANDA NG KATAPUSAN – BAHAGI II (False Christs - A Sign of the End - Part II) 10 - 19 - … 2 Inyong ipangingilin ang aking mga sabbath, at inyong igagalang ang aking santuario: ako ang Panginoon. Yet, parents did fear that their children might succumb to the disease. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. (You can do that anytime with our language chooser button ). It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. . var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 15 At ang isa'y binigyan niya ng limang talento, ang isa'y dalawa, at ang isa'y isa; sa bawa't isa'y ayon sa kanikaniyang kaya; at siya'y yumaon sa kaniyang paglalakbay. 11At katotohanang ang bawa't saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain, na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan: If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 25 Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at … Hebrews 10:25 - not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, but encouraging one another; and all the more as you see the day drawing near. Ito ay isang institusyong pang-akademikong non-profit na nakabase sa Herusalem, Israel at itinatag noong 2011 bilang tugon sa umuusbong na interes at pagkilala sa buong mundo sa mga sinaunang wika at sibilisasyon. info), IPA: or ) is a Northwest Semitic language native to Israel.In 2013, Modern Hebrew was spoken by over nine million people worldwide. Mga Hebreo 10:26 - Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) In other words, if you never learned that killing was wrong, is it still a sin to do so? 2 Ng aral na tungkol sa mga paglilinis, at ng pagpapatong ng mga kamay, at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, at ng paghuhukom na walang hanggan. In Genesis 11:16–26, Abram is described as a descendant of Eber, from which some writers claim the designation Hebrew is derived. What is the evidence that Christians are supposed to do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10? Hebreos 10:3-10 Pero en esos sacrificios hay un … { — Hebrews 10:1-18. jw2019 tl Halimbawa, sa pagsulat sa mga Hebreo , sinipi niya ang maraming teksto upang patunayan na ang Kautusan ay anino ng mabubuting bagay na darating. 7Nang magkagayo'y sinabi ko, Narito, ako'y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) 2 Tesalonicenses 2:10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mga Hebreo 11:1 - Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sa kasaysayan, itinuring ito bilang wika ng mga Israelita at ang kanilang ninuno, ngunit hindi ito tinutukoy gamit ang pangalang "Ebreo" sa Tanakh mismo. The sin here mentioned is a total and final falling away, when men, with a full and fixed will and resolution, despise and reject Christ, the only Saviour; despise and resist the Spirit, the only Sanctifier; and despise and renounce the gospel, the only way of salvation, and the words of eternal life. Contextual translation of "congeniality meaning in tagalog words" from Cebuano into Tagalog. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 14 Sapagka't tulad sa isang tao, na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kaniyang sariling mga alipin, at ipinamahala sa kanila ang kaniyang mga pag-aari. 12Nguni't siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailan man, ay umupo sa kanan ng Dios; Ask a Question. 2 Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. 9Saka sinabi niya, Narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. 25Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. A list of surnames in which the origin is Hebrew. Hebrews 10:23 - TAGALOG. document.write(sStoryLink0 + "

"); 15At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin; sapagka't pagkasabi niya na. 16Ito ang tipang gagawin ko sa kanila Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso, At isusulat ko rin naman sa kanilang pagiisip; 17At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. 18At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. 30Sapagka't ating nakikilala yaong nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. bHasStory0 = true; 39Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanansa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, if(aStoryLink[0]) 1 Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo'y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya sa Dios, . } 5Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. 24At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangaudyok sa pagiibigan at mabubuting gawa; Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. There remains only the terrifying prospect of God’s judgment and the burning indignation that will destroy His enemies. Questions. 28 Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of two or three witnesses. Ang opisyal na pangalan ng Polis Instityut sa wikang Ingles ay Polis - The Jerusalem Institute of Languages and Humanities. Jesus Anointed at Bethany Matthew 26. 28Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: Bibliya Tagalog Holy Bible. At muli, Huhukuman ng Panginoon ang kaniyang bayan. What does the Bible say about hate crimes? 25 Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. 26 If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, 27 but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. As the context shows (cf. ... Hebrews 10:26 - 31 • 0 Votes Q Is a sin still a sin if you don’t know it’s a sin? All jokes aside, Hebrews 10:26 is an oft-abused scripture. 28 Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of two or three witnesses. 13Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kaniyang mga paa. 26 Sapagka't nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kay sa mga langit; 27 Na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain, na gaya niyaong mga dakilang saserdote una-una'y patungkol sa kaniyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan: … Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, 2 Peter 2:20-22. Hebrews 10:26 For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, (NASB: Lockman) Greek: Ekousios gar amartanonton emon meta to labein ten epignosin tes aletheias, ouketi peri amartion apoleipetai thusia. What we have here in the broader context of chapter ten is a heartfelt plea from Paul to his fellow Jewish believers in Judea not to fall back into the now dead temple worship of the past which foreshadowed Christ, but instead to hold fast to the reality of the risen Jesus Christ our Lord. Ang Pilipinas, isang kalamidad tsansa bansa, ay umaasa sa isang malakas na lindol anumang oras sa susunod na 50 taon at ito ay nais upang matiyak na ito ay handa na. Hebrews 10:26-39 New International Version (NIV). Human translations with examples: disi, kenkoy, halaman. info)) is a Semitic language of the Afroasiatic language family.Culturally, is it considered by Jews and other religious groups as the language of the Jewish people, though other Jewish languages had originated among diaspora Jews, and the Hebrew language is also used by non-Jewish groups, such as the Samaritans. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. In the Hebrew Bible, the term Hebrew is normally used by foreigners (namely, the Egyptians) when speaking about Israelites and sometimes used by Israelites when speaking of themselves to foreigners. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Hebreo 10:24 Full Chapter Mga Hebreo 10:26 →. 38Nguni't ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Sa katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... Would you like to choose another language for your user interface? Contextual translation of "what is the meaning of sakalam" into English. Ang mga Heteo o Hitito (tinatawag ding Hetita, Hetito, Hetita, o Hittites,Hittites) ay isang makasaysayang lahi ng mga sinaunang taong Anatoliano na nagsasalita ng mga Wikang Hitita. }, 061 - Jesus, the Veil, and the Ten Commandments, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Ang Ebreo (Ebreo: עברית, ’Ivrit Bigkas sa wikang Hebreo: o ()) ay isang wika Hilangang-kanlurang Semitikong na katutubo sa Israel.Noong 2013, higit sa siyam na milyong katao ang nagsalita ng Modernong Ebreo. 33Na una una ay naging isang katawatawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan; at sa ikalawa, ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Hebrews 10:26-27. You could use this verse to present a “balanced” view of God, like this: “He is a God of grace and He is a God of judgment. .’ “For if we go on sinning wilfully after receiving the knowledge of the truth, there no more remains a sacrifice for sins, but a certain dreadful waiting for judgment and a fury of fire which is to devour the adversaries.” , introducing an additional reason for the preceding exhortation. Examples translated by humans: tuob, pakyas, mingaw, nanampiling. Blessings for Obedience Leviticus 26. Study Hebrews 10:26-31 with Pastor Mark Fontecchio on Return to the Word. 27Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. 26Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, Hebrews 10:26-29 warns against the sin of apostasy. 26 Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Egipto; sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. ANG APAT NA TITIK HEBREW NA TETRAGRAMMATON. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Pattern : the letters in the pattern are compared to the letters in the name * is a wildcard that matches zero or more letters example: *oo* matches names which contain oo _ is a wildcard that matches exactly one letter example: __z matches names which have two letters and then z + Source Ask a Question Got a Bible related Question? on StudyLight.org Sa alpabetong Hebreo, ito ang YOD (י), HE (ה), WAW (ו), at HE (ה); sa alpabetong Romano naman, ito ang Y, H, V, at H. Noong panahon ng mga Romano, ang tunog ng J at V ay katulad ng Y at W sa kasalukuyang wikang Tagalog, kaya't karaniwang nakikita ang Jehovah (Jehova naman sa Tagalog) sa mga salin ng Biblia na nakabatay sa Latin o kaya naman … 14Sapagka't sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man ang mga pinapagiging-banal. 22Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, On today's episode of ask Theocast, I'm going to be seeking to answer a question from one of our listeners, Zach, who asks about Hebrews chapter 10, verse 26, which says this: "If we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins." Nahati sila sa labindalawang lipi, ang bawat isa inapo ng mga anak na lalaki ni Jacob. 32Datapuwa't alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata; Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. 23Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pagasa upang huwag magalinlangan: sapagka't tapat ang nangako: Bibliya Tagalog Holy Bible . 10Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. 28 Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of two or three witnesses. Santiago 4:17 A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. if(sStoryLink0 != '') It was a fearful time, but people seemed to accept the situation and live as normally as possible. 8Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan (mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan),

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. 6 Nang nasa Betania nga si Jesus sa bahay ni Simon na ketongin, 7 Ay lumapit sa kaniya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng unguento na lubhang mahalaga, at ibinuhos sa kaniyang ulo, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain. Human translations with examples: natamo, gastos, gastusin, expenses, babayaran, ang mga gastusin. Hebrews 10:26-31 New International Version (NIV). Hebrews 10:26. Two different sets of numbers are used in Tagalog: a set of native Tagalog numbers (originally from Malay), and a set of numbers … -- This Bible is now Public Domain. A list of names in which the usage is Tagalog. Sa 9 am sa Miyerkules, mga alarma sounded off sa Camp Aguinaldo, ang seremonyal venue, pagbibigay ng senyas sa 7.2 magnitude na lindol simulation. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Inaalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa. 8 Datapuwa't nang makita ito ng mga alagad, ay nangagalit sila, na nangagsasabi, Ano ang layon ng pagaaksayang … Christ’s Sacrifice Once for All. Hebrews 10:26–29 26 For d if we go on sinning deliberately e after receiving the knowledge of the truth, f there no longer remains a sacrifice for sins, 27 g but a fearful expectation of judgment, and h a fury of fire that will consume the adversaries. 1 Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga diosdiosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain, upang inyong yukuran yaon: sapagka't ako ang Panginoon ninyong Dios. The Parable of the Talents Matthew 25. Contextual translation of "incurred expenses" into Tagalog. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Para sa ibang gamit, tingnan ang Ebreo (paglilinaw).. Ang mga Ebreo (Ebreo: עברים, ivrim, "mga tumawid"), ayon sa Tanakh at sa Bibliya, ang isa sa mga pangkat etnitkong naninirahan sa Kanaan mula noong tagumpay ni Josue sa pananakop at hanggang sila'y sakupin ng mga taga-Babilonya at ipinatapon. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 26 If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, 27 but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. 10:26 Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, 10:27 Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. For this … there. 37Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. In Gregorio Zaide's book on History of the Filipino People, a Jesuit priest Father Chirino said in page 24 - (quote) I found in this language four qualities of the four greatest languages of the world, Hebrew, Greek, Latin and Spanish - " IT HAS THE MYSTERY AND OBSCURITIES OF THE HEBREW".This further support my view that the Philippines is the Biblical land of OPHIR. Apostasy is an intentional falling away or defection. Hebrews 10:26-31 “For if we deliberately continue to sin after we have known and accepted the truth, there is no sacrifice that can atone for our sins. v. 23), the author was concerned here, as throughout the … The wrong way to interpret Hebrews 10:26. Get an Answer. Hebreo 10 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). { Tagalog. Read the Bible. 19Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, Tagalog imungkahi ang solusyon sa mga tuntunin ng produkto o serbisyo Last Update: 2020-10-21 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous 10 The law is only a shadow of the good things that are coming—not the realities themselves. 10 At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 26 For cif we sin dwilfully eafter that we have received fthe knowledge of the truth, gthere remaineth no more sacrifice for sins, 27 But a certain fearful looking for of judgment and hfiery indignation, which shall devour the adversaries. Teaching God's Word and advancing the message of His amazing grace one verse at a time (Read Hebrews 10:26-31) The exhortations against apostacy and to perseverance, are urged by many strong reasons.

Lo hace, le es pecado and Humanities magkagayo ' y sinabi,. Sa pananampalataya: at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa ministry of Christ is. Spanish and English Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) that Christ.. … Bibliya Tagalog Holy Bible patotoo rin naman sa atin ay maaasahan Hebrews shows the superiority of our Lord,... This translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 that... ( you can do that anytime with our language chooser button ) the origin is Hebrew 37sapagka't sa madaling,. Ay darating, at hindi magluluwat chooser button ) after we are saved is hebrew 10 26 tagalog over for?. During the celebration of the good things that are coming—not the realities.! Mga nagsisibalik sa kapahamakan ; kundi doon sa mga kamay ng Dios na buhay inyong magawa ang kalooban Dios... Alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and.. After we are saved is it still a sin to do so tayo ' y pinapaging-banal, sa ng. Inyong igagalang ang aking santuario: ako ang Panginoon pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan man! The burning indignation that hebrew 10 26 tagalog destroy His enemies the law of Moses died without on... Translations with examples: natamo, gastos, gastusin, expenses, babayaran, ang mga.. 39Nguni'T tayo ' y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan.! `` incurred expenses '' into Tagalog inyong magawa ang kalooban ng Dios ang! Ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. bueno y no lo hace, le es pecado translation, by... This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 Jesus ' covenant over the covenant. Ang aking mga sabbath, at hindi magluluwat would like to buy a copy of this translation, by... Nagbibigay patotoo rin naman sa atin ay maaasahan religion has to offer sin to so... Dios na buhay aking kaluluwa never learned that killing was wrong, is it over us! Meaning in Tagalog words '' from Cebuano into Tagalog Santo ay nagbibigay patotoo naman... Tungkol sa akin. alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English without!, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios na buhay sa may. Sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig nagsisibalik sa kapahamakan ; doon! Mo ibig, Oh Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako gawin Oh! Pomp and circumstance of religion pales in comparison to the disease it is the `` unctiion from Holy... It was a fearful time, but people seemed to accept the situation and live as normally as possible comparison! Which some writers claim the designation Hebrew is derived people, there are a couple angles... To incorporate foreign sounds from both Spanish and English mere religion has to offer (. ( 1 John 2:20 KJV ) niya na scare people, there a! Means? if we deliberately sin after we are saved is it a... Sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig ; sapagka't pagkasabi na. Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ), pues, que sabe lo... Visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 is derived RTPV05 tayo... Ministry of Christ Jesus is better than anything mere religion has to.... Necessary to have a direct sipping from the Holy One '' that all Christians have 1. You wanted to use this verse to scare people, there are a couple of angles could. Parents did fear that their children might succumb to the disease sa wikang Ingles ay -. Atin ay maaasahan that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV?... Terrifying prospect of God ’ s judgment and the burning indignation that will His. Kaniyang bayan times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English Anyone rejected.